Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wiedza o Teatrze
studia stacjonarne pierwszego stopnia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (dalej również: Akademia Teatralna) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: https://rekrutacja.at.edu.pl/WOTL

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie wykorzystywane jest zabezpieczenie CAPTCHA – dodana została funkcjonalność umożliwiająca odczyt treści obrazka przez czytniki ekranu;

 • rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających, bez utraty treści, ale zmienia to funkcjonalność strony – konieczności przesuwania poziomym suwakiem by uzyskać dostęp do bocznego menu;

 • linki oznaczone są takim samym niebieskim kolorem jak niektóre inne elementy treści;

 • stosowane jest pełne justowanie tekstu – nie występują jednak duże bloki tekstowe.


WYŁĄCZENIA:

nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-01.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Akademii Teatralnej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników uczelni.

SKRÓTY KLAWIATUROWENa stronie internetowej Akademii Teatralnej nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lach – koordynatorka ds. dostępności. Z koordynatorką ds. dostępności można skontaktować się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 w następujący sposób:

 • telefonicznie: 85 743 54 53 wew. 35 lub +48 605 579 990

 • mailowo: anna.lach[at]e-at.edu.pl

 • korespondencyjnie: Koordynator ds. dostępności, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa.


Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z koordynatorką ds. dostępności za pośrednictwem:
 • SMS,

 • MMS,

 • WhatsApp,

 • aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał ze strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Akademia Teatralna zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Akademia Teatralna niezwłocznie poinformuje osobę wnoszącą żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Akademia Teatralna zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Akademia Teatralna odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba wnosząca żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘP ALTERNATYWNYW przypadku stwierdzenia istotnych problemów z dostępnością należy się skontaktować z koordynatorką dostępności Akademii w celu przygotowania alternatywnej metody dostępu do procesu rekrutacji lub niezbędnego wsparcia, zgodnie z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej (art. 7) oraz ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 6 i 7). By nasze wsparcie było skuteczne, prosimy o kontakt nie później niż na 10 dni przed zamknięciem systemu IRK.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNAPoniżej znajdują się informacje o dostępności architektonicznej budynków Akademii Teatralnej:

WARSZAWAGMACH GŁÓWNY
Link do strony: http://akademia.at.edu.pl/gmach-glowny/

TEATR COLLEGIUM NOBILIUM
Link do strony: http://akademia.at.edu.pl/teatr-collegium-nobilium/

BUDYNEK M22C
Link do strony: http://akademia.at.edu.pl/budynek-22c/

BUDYNEK M22D
Link do strony: http://akademia.at.edu.pl/budynek-glowny/

BIAŁYSTOKBUDYNEK GŁÓWNY
Link do strony: http://akademia.at.edu.pl/budynek-glowny/

TEATR SZKOLNY
Link do strony: http://akademia.at.edu.pl/teatr-szkolny/